REALQUALITY EHEC/EPEC/EIEC

Kit for the identification of Enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC), Shiga toxin producing Escherichia coli (STEC), Enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) and Enteroinvasive Escherichia coli (EIEC)/Shigella by PCR Real-Time

Documentation